มะขามเปรี้ยวพันธุ์ยักษ์

 มะขามเปรี้ยวพันธุ์ยักษ์

โฮม
ประวัติของไร่
ทางเข้าชมสวน
มะขามเปรี้ยวพันธุ์ยักษ์
จุดเด่นมะขามเปรี้ยวยักษ์
ธรรมชาติมะขามเปรี้ยวยักษ์
ลักษณะทางพฤษศาสตร์
การปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์
การแปลรูปผลผลิต
การขยายพันธุ์
การตลาด
กิจกรรมของไร่

  มะขามเปรี้ยวพันธุ์ยักษ์

            

          เป็นพืชเศรษฐกิจที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร มะขามเปรี้ยวเป็นไม้ผล
ยืนต้นที่สามารถเก็บกินเป็นร้อยๆ ปี มะขามอยู่คู่ครัวคนไทยมานาน มะขามเป็นไม้ผลพื้นบ้านที่ขึ้นอยู่ตามสถานที่ทั่วๆ ไป เป็นไม้ผลที่ขึ้นง่ายไม่ต้องดูแลมากและมีคุณประโยชน์มาก มีสรรพคุณทางสมุนไพรเป็นยาระบายที่ดีเยี่ยม นำมาประกอบอาหารได้มากมายสามารถแปรรูปได้หลายอย่าง
           มะขามเปรี้ยวยักษ์พันธุ์นี้เกิดจากการกลายพันธ์มาจากมะขามกระดานจากอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
 นำมาปลูกโดย พลโท รวมศักดิ์ ชัยโกมินทร์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ได้มะขามเปรี้ยวฝักขนาดใหญ่ 4-5 ฝัก/กก. สมัยก่อนมะขามเปรี้ยวเป็นไม้ผลที่ถูกคนมองข้ามเพระเปรียบเสมือนไม้ข้างถนนที่คนไม่ค่อยให้ความสำคัญ    
           แต่ในปัจจุบันมะขามเปรี้ยวยักษ์กลับมีคนกล่าวขานกันมากขึ้นในเรื่องของความดกและความใหญ่ของฝัก และที่สำคัญในตอนนี้มะขามเปรี้ยวเป็นที่ต้องการของต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศทางตะวันออกกลางซึ่งสั่งซื้อมะขามเปรี้ยวจากเมืองไทยเป็นจำนวนมาก   และในแต่ละปีความต้องการใช้มะขามเปียกมีจำนวนมากขึ้น   มีความต้องการเป็น 100 เป็น 1000 ต้นเลยทีเดียว ซึ่งบางปีที่มะขามเปรี้ยวในบ้านเราเราขาดแคลน

           โรงงานประเภทน้ำพริกก็จะซื้อมะขามเข้ามาจากพม่า จากลาว หรือจากเขมร โดยมะขามเปรี้ยวจากพม่า จะนำเข้ามาทางแม่สอดในช่วงระหว่างเดือน เมษายน-พฤษภาคม ประเทศที่มีความต้องการมะขามเปรี้ยวมากที่สุดในขณะนี้คือประเทศอาหรับ จากข้อมูลที่ทางไร่วิวัชจรัลวงศ์ได้จากลูกค้าที่มาซื้อกิ่งพันธุ์ไร่ของเรา เขาส่งมะขามเปรี้ยวให้ประเทศอาหรับอยู่ 
            เนื่องจากประเทศอาหรับมีสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง ในฤดูร้อนจะประสบปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ำ คนอาหรับจะนำมาขามเปรี้ยวไปอมไว้เพื่อเรียกน้ำลายแล้วกลืนเพื่อคลายความอยากน้ำ นี่เป็นข้อมูลหนึ่งที่เราได้รับแลกเปลี่ยนจากลูกค้าของเรา ส่วนตลาดส่งออกทีสำคัญอื่นๆ คือ   ปากีสถาน  มาเลเซีย   สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย ซาอุดิอาระเบีย คูเวต แอฟริกาใต้ บรูไน สิงค์โป แคนนาดา เป็นต้น

 
----------------------------------